Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán
Lý thuyết nguyên lý kế toán

Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán dùng để khái quát tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các mối quan hệ kinh tế khác thuộc đối tượng hạch toán trên những mặt bản chất và các mối quan hệ cân đối vốn có của đối tượng kế toán.

>>Xem thêm: Phương pháp đối ứng tài khoản

Phương pháp tổng hợp và cân đối là sự sàng lọc, lựa chọn, liên kết những thông tin riêng lẻ từ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong sổ kế toán, theo các quan hệ cân đối mang tính tất yếu vốn có của các đối tượng kế toán, để hình thành nên những thông tin tổng quát nhất về tình hình vốn, kết quả kinh doanh của đơn vị, thể hiện dưới dạng các báo cáo tổng hợp và cân đối như: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh…

Tổng hợp và cân đối kế toán được ứng dụng rộng rãi trong công tác kế toán, có thể ứng dụng trên từng bộ phận tài sản và nguồn vốn, từng quá trình kinh doanh hoặc cân đối toàn bộ tài sản, nguồn vốn hay tổng hợp kết quả kinh doanh chung cho toàn bộ quá trình kinh doanh của đơn vị trong một thời kỳ nhất định

Cơ sở hình thành, ý nghĩa và nội dung của phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

Cơ sở hình thành phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

 • Nhằm cung cấp những thông tin tổng quát, toàn diện về từng hoạt động kinh tế tài chính, về tài sản, nguồn vốn,… tạo điều kiện cho quản lý có hiệu quả, hạch toán kế toán đã xây dựng phương pháp tổng hợp cân đối kế toán hr c&b
 • Tổng hợp cân đối kế toán là phương pháp khát quát tình hình tài sản, kết quả kinh doanh và các mối quan hệ kinh tế khác thuộc đối tượng hạch toán kế toán

Ý nghĩa phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

 • Giúp nhận biết được những thông tin về tính hình tài sản, tình hình và kết quả hoạt động của đơn vị
 • Tạo điều kiện cho kiểm tra, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, tình hình tài chính, tình hình huy động và khai thác các nguồn vốn, nguồn kinh phí học kế toán thuế

Nội dung phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

 • Quan hệ cân đối tổng thể, cân đối chung
 • Quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn

Tài sản = Các khoản nợ phải trả + Nguồn vốn chủ sở hữu

 • Quan hệ cân đối giữa chi phí, thu nhập, kết quả

Kết quả = Thu nhập – Chi phí

 • Quan hệ cân đối bộ phận, cân đối từng phần

Vốn (nguồn vốn) cuối kỳ = Vốn đầu kỳ + Vốn tăng trong kỳ – Vốn giảm trong kỳ

Hình thức biểu hiện cụ thể hay kết quả của phương pháp tổng hợp cân đối kế toán là hệ thống các bảng tổng hợp cân đối kế toán

Hệ thống các bảng tổng hợp cân đối kế toán phân chia thành hai hệ

 • Hệ thống các bảng Tổng hợp cân đối kế toán tổng thể (các báo cáo kế toán tài chính): gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh…
 • Hệ thống tổng hợp cân đối kế toán bộ phận (các báo cáo kế toán quản trị) gồm bảng cân đối vật tư, báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ, báo cáo về giá thành sản phẩm…

Bảng cân đối kế toán

Khái niệm: Bảng cân đối kế toán là bảng tổng hợp cân đối phản ánh tình hình tài sản của doanh nghiệp trên 2 mặt: giá trị tài sản và nguồn hình thành tài sản tại một thời điểm nhất định

Nội dung và kết cấu cơ bản

Bảng cân đối kế toán có hai nội dung chính là tài sản và nguồn vốn, được kết cấu theo hai dạng

Phương pháp lập bảng cân đối kế toán  địa chỉ kế toán tổng hợp

 • Số đầu kỳ này là số cuối kỳ trước
 • Không được bù trừ công nợ khi lập bảng cân đối kế toán (TK 131, 331)
 • Tài khoản dư Nợ ghi bên Tài sản. Trừ một số TK 214, 129, 229, 139, 159 có số dư nhưng được ghi âm bên tài sản.
 • Tài khoản dư Có ghi bên ngu vốn. Trừ một số TK 412, 413, 421 nếu dư Có thì ghi bình thường bên Nguồn vốn, nếu dư Nợ thì ghi bên âm nguồn vốn.

Quan hệ giữa tài khoản kế toán và bảng cân đối kế toán

 • Đầu kỳ, căn cứ vào số liệu của Bảng cân đối kế toán để ghi số dư đầu kỳ vào tài khoản
 • Trong kỳ, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ghi trực tiếp vào TK dựa trên các quan hệ đối ứng tài khoản phát sinh nghiệp vụ học kế toán thuế
 • Cuối kỳ, số dư của TK kế toán là cơ sở lập bảng cân đối kế toán mới

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Khái niệm: Là bảng tổng hợp về tình hình doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong một thời kỳ cụ thể của đơn vị kế toán

Nội dung và kết cấu cơ bản

Báo cáo kết quả kinh doanh được trình bày theo hai dạng: Kết cấu nhiều bước và kết cấu nhiều bước

Phương pháp lập báo cáo kết quả kinh doanh

Cơ sở số liệu:

 • Báo cáo kết quả kinh doanh trước
 • Số phát sinh của các tài khoản kế toán phản ánh doanh thu, chi phí  lớp kế toán ngắn hạn

Xác định các chỉ tiêu trong báo cáo

 • Doanh thu thuần = Doanh thu tiêu thụ – Các khoản giảm trừ doanh thu
 • Các khoản giảm trừ doanh thu = giảm giá hàng bán+Doanh thu bán hàng bị trả lại + Thuế tiêu thụ đặc biệt + Thuế Xuất khẩu + Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
 • Lợi nhuận gộp = Doanh thu thuần – giá vốn hàng bán
 • Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh = Lợi nhuận gộp + Doanh thu tài chính – Chi phí tài chính – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý Doanh nghiệp  học về xuất nhập khẩu online
 • Lợi nhuận hoạt động khác = Thu nhập hoạt động khác – Chi phi hoạt động khác
 • Tổng lợi nhuận = Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh + Lợi nhuận hoạt động khác

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Khái niệm: là báo cáo chính tổng hợp trình bày các khoản thu, chi tiền trong kỳ theo từng hoạt động (hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính)

Nội dung kết cấu:

 • Lưu chuyển tiền tư hoạt động kinh doanh
 • Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
 • Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

Phương pháp lập: Trực tiếp và gián tiếp

Bài viết tham khảo: Các trung tâm kế toán uy tín

5/5 - (1 bình chọn)

Tags:

 • https://nguyenlyketoan net/phuong-phap-tong-hop-can-doi-ke-toan/
Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hạch toán nhập kho thành phẩm theo Thông tư 200
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Hạch Toán Nhập Kho Thành Phẩm Theo Thông Tư 200 và 133

Hạch toán nhập kho thành phẩm là nghiệp vụ quen thuộc đối với kế toán sản xuất doanh nghiệp hoặc đối với những doanh nghiệp nhập kho thành phẩm về để kinh doanh, buôn bán. Thành phẩm là sản phẩm do các bộ phận sản xuất của doanh nghiệp sản …

Hạch toán hàng khuyến mại
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Hướng Dẫn Hạch Toán Hàng Khuyến Mại Theo Thông Tư 200 và 133

Hạch toán hàng khuyến mại là nghiệp vụ thường xuyên gặp ở vị trí kế toán sản xuất, kế toán kho nhưng nếu chưa có kinh nghiệm sẽ có chút lúng túng khi gặp phải. Vậy hạch toán hàng khuyến mãi như thế nào theo đúng quy định của pháp …

Lý thuyết nguyên lý kế toán
Cách Hạch Toán Doanh Thu Bán Hàng Theo Thông Tư 200

Hạch toán doanh thu bán hàng là công việc kế toán viên sẽ thực hiện và cuối mỗi kỳ sẽ trình lên giám đốc, ban quản trị để từ đó doanh nghiệp có thể đánh giá khách quan năng lực kinh doanh của mình và đưa ra những quyết định …