Kế toán quá trình cung cấp

ke-toan-qua-trinh-cung-cap
Lý thuyết nguyên lý kế toán

Nhiệm cụ của kế toán quá trình cung cấp là gì? Các tài khoản sử dụng để phán ánh quá trình cung cấp như thế nào? Trong bài viết dưới đây, nguyenlyketoan.net sẽ hướng dẫn bạn đọc vấn đề này.

>>Xem thêm: Kế toán xác định kết quả kinh doanh

1. Nhiệm vụ kế toán

Kế toán quá trình cung cấp cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

-Phản ánh kịp thời, chính xác tình hình cung cấp về mặt số lượng, chi tiết theo từng chủng loại vật tư, hàng hóa, dịch vụ và TSCĐ đánh giá kpi

-Tính toán kịp thời, chính xác và đầy đủ giá thực tế của từng đối tượng mua vào, đồng thời giám sát tình hình cung cấp về mặt giá cả, chi phí, thời gian cung cấp và tiến độ bàn giao tài sản

-Phản ánh tình hình thanh toán với người bán

2.Tài khoản sử dụng

ke-toan-qua-trinh-cung-cap

Để theo dõi, phản ánh quá trình cung cấp kế toán sử dụng các tài khoản chủ yếu sau:

TK Hàng mua đang đi dường: Tài khoản này được sử dụng để theo dõi các loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, hàng hóa mà đơn vị đã mua hay chấp nhận mua (đã thuộc quyền sở hữu của đơn vị) nhưng cuối kỳ chưa về nhập kho đơn vị. TK này có kết cấu như sau: học kế toán online

Bên Nợ: Phản ánh giá trị hàng mua đang đi đường tăng  học kế toán thực hành ở đâu

Bên Có: Phản ánh giá trị hàng mua đang đi đường đã về nhập kho hay chuyển giao cho các bộ phận sử dụng hoặc giao bán thẳng cho khách hàng.

Dư Nợ: Gía trị thực tế của hàng đang đi đường hiện có

TK Nguyên liệu, vật liệu: Tài khoản này dùng để theo dõi giá trị hiện có, tình hình tăng, giảm của các loại nguyên liệu, vật liệu tại kho của đơn vị theo giá thực tế.

Bên Nợ: Phản ánh các nghiệp vụ làm tăng nguyên liệu, vật liệu trong kỳ (nhập kho nguyên, vật liệu theo giá thực tế)

Bên Có: Phản ánh các nghiệp vụ làm giảm nguyên liệu, vật liệu trong kỳ( xuất kho nguyên, vật liệu theo giá thực tế)

Dư Nợ: Gía thực tế của nguyên liệu, vật liệu tồn kho hiện có học logistics ở đâu

TK Công cụ, dụng cụ: Toàn khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của toàn bộ công cụ, dụng cụ, đồ dùng cho thuê, bao bì luân chuyển tại kho của đơn vị theo giá thực tế.

Bên Nợ: Phản ánh các nghiệp vụ làm tăng giá thực tế của CC, DC

Bên Có: Phản ánh các nghiệp vụ làm giảm giá thực tế của CC, DC

Dư Nợ: Phản ánh giá trị thực tế của CC, DC tồn kho hiện có

TK Hàng hóa: Tài khoản này dùng để theo dõi giá trị tồn kho và tình hình biến động nhập xuất qua kho hàng hóa trong kỳ của đơn vị. TK Hàng hóa được ghi chép theo kết cấu sau:

Bên Nợ: xuất nhập khẩu lê ánh

+Gía mua của hàng hóa nhập kho trong kỳ

+Chi phí thu mua hàng hóa phát sinh trong kỳ

Bên Có:

+Gía trị hàng hóa xuất kho

+Xuất hàng hóa đã mua trả lại cho người bán

+Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng mua được hưởng

+Gía trị hàng hóa thiếu hụt

Dư Nợ: Gía trị hàng hóa tồn kho hiện có

3.Phương pháp kế toán

Qúa trình cung cấp thường phát sinh các nghiệp vụ kinh tế như: mua tài sản, thanh toán với người bán, thanh toán các chi phí phát sinh trong quá trình thu mua…

+Khi mua tài sản, căn cứ vào giá mua ghi trên hóa đơn và các chứng từ thanh toán, kế toán ghi:

Nợ TK Nguyên vật liệu, Công cụ dụng cụ, Hàng hóa, TSCĐ

Nợ TK Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK Tiền mặt, TGNH, Vay ngắn hạn, Vay dài hạn, PTNB

+Các chi phí phát sinh trong quá trình thu mua được ghi tăng giá trị tài sản đã mua:

Nợ TK Nguyên vật liệu, Công cụ dụng cụ, Hàng hóa, TSCĐ

Nợ TK Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK Tiền mặt, TGNH, Tạm ứng, PTNB

+Gía trị tài sản đã mua trả lại người bán, căn cứ vào hóa đơn và chứng từ thanh toán, kế toán ghi:

Nợ TK Tiền mặt, TGNH, PTNB

Có TK Nguyên vật liệu, Công cụ dụng cụ, Hàng hóa, TSCĐ

Có TK Thuế GTGT được khấu trừ

+Khi thanh toán tiền mua tài sản cho người bán, kể cả trả trước tiền cho người bán, kế toán ghi:

Nợ TK Phải trả người bán

Có TK Tiền mặt, TGNH, Vay ngắn hạn, Vay dài hạn

+Khi mua tài sản trừ vào số tiền đã trả trước cho người bán, căn cứ vào hóa đơn, kế toán ghi:

Nợ TK Nguyên vật liệu, Công cụ dụng cụ, Hàng hóa, TSCĐ

Nợ TK Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK Phải trả người bán

+Số tiền trả trước còn thừa nhận lại từ người bán, kế toán ghi:

Nợ TK TIền mặt, TGNH  học kế toán thực tế tại hà nội

Có TK Phải trả người bán

+Trường hợp mua nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa nhưng mới nhận được hóa đơn, chưa nhận được tài sản thì kế toán lưu hóa đơn và theo dõi số tài sản chưa nhận được. Nếu trong kỳ nhận được nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa thì kế toán ghi bình thường như trên. Còn nếu cuối kỳ vẫn chưa nhận được nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa thì kế toán ghi:

Nợ TK Hàng mua đang đi đường

Nợ TK Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK Tiền mặt, TGNH, Vay ngắn hạn, Vay dài hạn, PTNB

+ Sang kỳ sau khi số nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và hàng hóa đang đi đường kỳ trước về nhập kho, căn cứ vào Phiếu nhập kho, kế toán ghi:

Nợ TK Nguyên vật liệu, Công cụ dụng cụ, Hàng hóa

Có TK Hàng mua đang đi đường

+Trường hợp mua nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa nhưng mới nhận được tài sản mà chưa nhận được hóa đơn thì kế toán ghi tăng tài sản đã mua theo giá trị tạm tính:

Nợ TK Nguyên vật liệu, Công cụ dụng cụ, Hàng hóa

Có TK Phải trả người bán

+Khi nhận được hóa đơn, kế toán tiến hành điều chỉnh từ giá tạm tính thành giá hóa đơn bằng một trong những cách sau:

-Xóa giá tạm tính bằng bút toán đỏ(ghi âm) hoặc bút toán đảo, sau đó ghi giá hóa đơn như bình thường

-Ghi bút toán bổ sung hoặc ghi âm phần chênh lệch

Ví dụ: Ngày 10/n, đơn vị mua nguyên vật liệu nhập kho nhưng chưa nhận được hóa đơn, kế toán ghi sổ theo giá tạm tính là 60.000.000

Nợ TK Nguyên vật liệu 60.000.000

Có TK Phải trả người bán 60.000.000

Ngày 25/n, nhận được hóa đơn của nguyên vật liệu mua ngày 10/n theo giá có cả thuế GTGT 10% là 68.200.000 thì kế toán điều chỉnh như sau:

Nợ TK Nguyên vật liệu 2.000.000

Nợ TK Thuế GTGT được khấu trừ 6.200.000

Có TK Phải trả người bán 8.200.000

Gỉa sử vẫn ví dụ trên nhưng giá hóa đơn ngày 25/n có cả thuế GTGT 10% là 64.900.000 thì kế toán sử dụng bút toán ghi số âm để điều chỉnh như sau:

Nợ TK Nguyên vật liệu (1.000.000)

Nợ TK Thuế GTGT được khấu trừ 5.900.000

Có TK Phải trả người bán 4.900.000

Bài viết được quan tâm: Học kế toán thực hành ở đâu tốt

5/5 - (1 bình chọn)

Tags:

  • https://nguyenlyketoan net/ke-toan-qua-trinh-cung-cap/
Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hạch toán nhập kho thành phẩm theo Thông tư 200
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Hạch Toán Nhập Kho Thành Phẩm Theo Thông Tư 200 và 133

Hạch toán nhập kho thành phẩm là nghiệp vụ quen thuộc đối với kế toán sản xuất doanh nghiệp hoặc đối với những doanh nghiệp nhập kho thành phẩm về để kinh doanh, buôn bán. Thành phẩm là sản phẩm do các bộ phận sản xuất của doanh nghiệp sản …

Hạch toán hàng khuyến mại
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Hướng Dẫn Hạch Toán Hàng Khuyến Mại Theo Thông Tư 200 và 133

Hạch toán hàng khuyến mại là nghiệp vụ thường xuyên gặp ở vị trí kế toán sản xuất, kế toán kho nhưng nếu chưa có kinh nghiệm sẽ có chút lúng túng khi gặp phải. Vậy hạch toán hàng khuyến mãi như thế nào theo đúng quy định của pháp …

Lý thuyết nguyên lý kế toán
Cách Hạch Toán Doanh Thu Bán Hàng Theo Thông Tư 200

Hạch toán doanh thu bán hàng là công việc kế toán viên sẽ thực hiện và cuối mỗi kỳ sẽ trình lên giám đốc, ban quản trị để từ đó doanh nghiệp có thể đánh giá khách quan năng lực kinh doanh của mình và đưa ra những quyết định …