Bài viết mới cập nhật
Một số vấn đề cơ bản về kế toán
Kế toán cho sinh viên

Một số thông tin cơ bản về công việc kế toán

  Đối với những người mới bắt đầu tìm hiểu về kế toán, các thông tin này giúp bạn có những cái nhìn cơ bản về nguyên lý kế toán. Thông qua những lý thuyết này, người dùng sẽ vận dụng các yếu tố liên quan để thực hành các …

Read More
Kế toán tài khoản 627
Nguyên lý kế toán

Hạch toán về Chi phí sản xuất chung – Hệ thống tài khoản 627

  Tài khoản 627 được quy định theo Điều 87 của Thông tư 200 về Chi phí sản xuất chung. 1. Nguyên tắc kế toán – Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí phục vụ sản xuất, kinh doanh chung phát sinh ở phân xưởng, bộ phận, đội, …

Read More
Hạch toán thuế bao vệ môi trường
Kế toán thuế

Hạch toán chi tiết Thuế bảo vệ môi trường

Căn cứ theo hướng dẫn tại điều 52 của Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014. Thuế bảo vệ môi trường được quốc hội thông qua 15/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2012, là văn bản duy nhất đánh vào các ản phẩm gây ô nhiễm mỗi trường. Thuế …

Read More
Hạch toán thuế xuất nhập khẩu
Kế toán thuế

Hạch toán chi tiết thuế xuất nhập khẩu

I. Nguyên tắc kế toán hạch toán 1.Nguyên tắc kế toán thuế nhập khấu – Tài khoản này sử dụng cho người có nghĩa vụ nộp thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Trong giao dịch nhập khẩu ủy thác, tài khoản này chỉ sử dụng cho bên giao …

Read More
Hạch toán giá vốn hàng bán
Nguyên lý kế toán

Hạch toán chi tiết Giá vốn hàng bán – TK 632

I. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán 1. Doanh nghiệp kê khai theo phương pháp kê khai thường xuyên Bên Nợ: – Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, phản ánh: + Trị giá vốn của sản phẩm, hàng …

Read More
Hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
Nguyên lý kế toán

Hướng dẫn hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

1.Nguyên tắc hạch toán – Hàng quý, kế toán căn cứ vào tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp để ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Cuối năm tài chính, căn cứ vào tờ khai …

Read More
Kế toán tài sản cố định
Nguyên lý kế toán

Kế toán tài sản cố định

Một số khái niệm về kế toán tài sản cố định Theo VAS 03, VAS 04 Tài sản cố định hữu hình: Là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu …

Read More
Bảng cân đối kế toán
Nguyên lý kế toán

Tính cân đối và tổng hợp của bảng cân đối kế toán

Hoạt động của doanh nghiệp bao gồm Mục tiêu, chiến lược Huy động nguồn vốn ngắn hạn và dài hạn Sản xuất kinh doanh Đầu tư ngắn hạn và dài hạn Phương trình kế toán: Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn hay: Tổng tài sản = Nợ phải trả …

Read More
Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán
Nguyên lý kế toán

Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán dùng để khái quát tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các mối quan hệ kinh tế khác thuộc đối tượng hạch toán trên những mặt bản chất và các mối quan hệ cân đối vốn có của …

Read More
Hạch toán lợi nhuận chưa phân phối
Nguyên lý kế toán

Cách hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối – tài khoản 421

Tài khoản 421 phản ánh kết quả của hoạt động kinh doanh(lãi, lỗ) sau thuế. Bài viết này Nguyên lý kế toán sẽ hướng dẫn các bạn hạch toán Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cách chi tiết và đầy đủ nhất. Các bạn cùng đọc bài viết sau …

Read More