Các lỗi bị phạt hành chính thường gặp trong lĩnh vực kế toán mới nhất

Hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
Tổng hợp

Công việc kế toán chủ yếu liên quan đến các con số, nghiệp vụ, tài khoản,… và phải tuân theo các luật lệ, nguyên tắc theo quy định của pháp luật nhà nước. Chỉ cần sơ suất 1 chút, nhầm dấu chấm, dấu phảy là cũng có thể thay đổi hoàn toàn kết quả kế toán và ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của công ty, doanh nghiệp đó; và có những lỗi thì chính các chuyên viên kế toán sẽ là người bị sử phạt về hành chính. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin về các lỗi thường gặp bị phạt hành chính thường mắc phải, các bạn tham khảo để tránh bị mất tiền oan vì không biết nhé.  mẫu giấy ủy quyền

Lỗi thường găp bị phạt hành chính lĩnh vực kế toán
Lỗi thường găp bị phạt hành chính lĩnh vực kế toán

I. Xử phạt hành vi vi phạm quy định chung về pháp luật kinh tế

 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một số hành vi sau:
 • Áp dụng sai quy định về chữ viết, chữ số trong kế toán;
 • Áp dụng sai về đơn vị tiền tệ trong kế toán;
 • Áp dụng sai quy định về kỳ kế toán.

II. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chứng từ kế toán

 1. Phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với 1 trong các trường hợp sau đây:
 • Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định;
 • Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán; khóa học logistics
 • Ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu;
 • Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn;

 • Chứng từ chi tiền không ký theo từng liên.

 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 • Lập chứng từ kế toán không đủ số liên theo quy định của mỗi loại chứng từ kế toán;

 • chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký;

 • Ký chứng từ kế toán mà không đúng thẩm quyền;

 • Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký;

 • Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ;

 • Không dịch chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt theo quy định;

 • Để hư hỏng, mất mát tài liệu, chứng từ kế toán đang trong quá trình sử dụng. kỹ năng mềm cho sinh viên

Chữ kí phải đồng nhât
Sai chữ kí trong kế toán bị phạt nặng về hành chính
 1. Phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với các hành vi sau:
 • Giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
 • Thỏa thuận hoăc ép buộc người khác giả mạo, khai ma chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Lập chứng từ kế toán có nội dung các liên không giống nhau trong trường hợp phải lập chứng từ kế toán có nhiều liên cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; xây dựng thương hiệu tuyển dụng
 • Không lập chứng từ kế toán khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
 • Lập nhiều lần chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
 • Thực hiện chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có thẩm định theo quy định của pháp luật về kế toán; khóa học xuất nhập khẩu thực tế

III. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về sổ kế toán

 1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với các hành vi sau:
 • Lập sổ kế toán không rõ tên Lập sổ kế toán không ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; không đánh số trang; không đóng dấu giáp lai giữa các trang của số kế toán trên giấy; học xuất nhập khẩu ở hà nội
 • Sổ kế toán không ghi bằng bút mực (trừ trường hợp đơn vị lựa chọn ghi sổ kế toán bằng phương tiện điện tử), ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía dưới, ghi chồng lên nhau, ghi cách dòng; không gạch chéo phần trang sổ không ghi; không thực hiện việc cộng số liệu tổng cộng khi ghi hết trang sổ, không thực hiện việc chuyển số liệu tổng cộng trang sổ trước sang đầu trang sổ kế tiếp;
 • Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán hoặc không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in ra giấy (trừ các loại sổ không bắt buộc phải in theo quy định đối với trường hợp đơn vị lựa chọn lưu trữ sổ kế toán trên phương tiện điện tử)
 • Mẫu sổ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định
 1. Phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các hành vi:
 • Sổ kế toán không được ghi đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định;
 • Sửa chữa sai sót trên kế toán không theo đúng phương pháp quy định;
 • Không in sổ kế toán ra giấy sau khi khóa sổ trên phương tiện điện tử đối với các loại sổ kế toán phải in ra giấy theo quy định. chứng chỉ tin học văn phòng
 1. Phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
 • Không thực hiện việc mở sổ kế toán vào đầu kỳ kế toán năm hoặc từ ngày thành lập đơn vị kế toán;
 • Không có chứng từ kế toán chứng minh các thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán hoặc số liệu trên sổ kế toán không đúng với chứng từ kế toán;
 • Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm thực hiện không kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán năm trước liền kề hoặc sổ kế toán ghi không liên tục từ khi mở sổ đến khi khóa sổ;
 • Không thực hiện việc khóa sổ kế toán trong các trường hợp mà pháp luật quy định phải khóa sổ kế toán.
 1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 • Hủy bỏ trước hạn hoặc cố ý làm hư hỏng sổ kế toán
 • Để ngoài sổ kế toán tài sản, nợ phải trả của đơn vị hoặc có liên quan đến đơn vị nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm dan sự;

IV. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tài khoản kế toán

 1. Phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với các hành vi sau:
 • Hạch toán không đúng nội dung quy định của tài khoản kế toán;
 • Thực hiện sửa đổi nội dung, phương pháp hạch toán của tài khoản kế toán hoặc mở thêm tài khoản kế toán đã được Bộ Tài Chính ban hành hoặc chấp thuận.
 1. Phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng hệ thống tài khoản kế toán đã được được Bộ Tài Chính ban hành hoặc chấp thuận.

V. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính

 1. Phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 • Lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung hoặc không đúng biểu mẫu theo quy định;
 • Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán
 1. Phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đói với các hành vi sau:
 • Lập không đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định;
 • Áp dụng mẫu BCTC khác với quy định chuẩn mực và chế độ kế toán trừ trường hợp đã được BTC chấp thuận
 1. Phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với các hành vi sau:
 • Không lập BCTC theo quy định;
 • Lập BCTC không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán;
 • Lập và trình bày báo BCTC không tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán;
 1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đói với 1 số hành vi sau
 • Giả mạo BCTC, khai man số liệu trên BCTC nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo BCTC, khai man số liệu trên BCTC nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

VI. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai BCTC

 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau
 • Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định;
 • Công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định.
 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định;
 • Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính;
 • Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định;
 • Công khai báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán báo cáo tài chính;
 • Công khai báo cáo tài chính chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định.
 1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật;
 • Cung cấp, công bố các báo cáo tài chính để sử dụng tại Việt Nam có số liệu không đồng nhất trong một kỳ kế toán.
 1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Không công khai báo cáo tài chính theo quy định

VII. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về sao chụp, niêm phong tài liệu kế toán

 1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 2. Không thành lập Hội đồng và không lập “Biên bản để xác định các tài liệu kế toán không thể sao chụp được” theo quy định.

 3. Tài liệu kế toán sao chụp không có đầy đủ chữ ký, đóng dấu (nếu có) của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

 4. Tạm giữ, tịch thu hoặc niêm phong tài liệu kế toán không đúng thẩm quyền quy định.

 5. Không cung cấp tài liệu kế toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện tạm giữ, tịch thu, niêm phong.

VIII. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về kiểm tra kế toán

 1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Cung cấp không đầy đủ cho đoàn kiểm tra các tài liệu kế toán liên quan đến nội dung kiểm tra;
 • Thực hiện không đầy đủ kết luận của đoàn kiểm tra.
 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Không chấp hành quyết định kiểm tra kế toán của cơ quan có thẩm quyền;
 • Không cung cấp cho đoàn kiểm tra các tài liệu kế toán liên quan đến nội dung kiểm tra;
 • Không dịch các tài liệu kèm theo chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Không thực hiện kết luận của đoàn kiểm tra.
IX. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán
 1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau:

 • Đưa tài liệu kế toán vào lưu trữ chậm từ 12 tháng trở lên so với thời hạn quy định;
 • Không sắp xếp tài liệu kế toán đưa vào lưu trữ theo trình tự thời gian phát sinh và theo kỳ kế toán năm.
 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Lưu trữ tài liệu kế toán không đầy đủ theo quy định;
 • Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, để hư hỏng, mất mát tài liệu trong thời hạn lưu trữ;
 • Sử dụng tài liệu kế toán trong thời hạn lưu trữ không đúng quy định;
 • Không thực hiện việc tổ chức kiểm kê, phân loại, phục hồi tài liệu kế toán bị mất mát hoặc bị hủy hoại.
 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Hủy bỏ tài liệu kế toán khi chưa hết thời hạn lưu trữ theo quy định của Luật kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Không thành lập Hội đồng tiêu hủy, không thực hiện đúng phương pháp tiêu hủy và không lập biên bản tiêu hủy theo quy định khi thực hiện tiêu hủy tài liệu kế toán.
X. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về kiểm kê tài sản
 1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Không lập Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê hoặc báo cáo kết quả kiểm kê không có đầy đủ chữ ký theo quy định;
 • Không phản ảnh số chênh lệch và kết quả xử lý số chênh lệch giữa số liệu kiểm kê thực tế với số liệu sổ kế toán.
 1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện kiểm kê tài sản theo quy định.

XI. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán
 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Thuê tổ chức, cá nhân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề kế toán để làm dịch vụ kế toán cho đơn vị mình;
 • Không thực hiện bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán theo thời hạn quy định;
 • Không tổ chức bàn giao công tác kế toán khi có thay đổi về người làm kế toán, kế toán trưởng, phụ trách kế toán;
 • Không thông báo theo quy định khi thay đổi kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.
 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Không tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị kế toán; không bố trí người làm kế toán, làm kế toán trưởng hoặc không thuê tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế toán, làm kế toán trưởng theo quy định;
 • Bố trí người làm kế toán mà pháp luật quy định không được làm kế toán;
 • Bố trí người làm kế toán, người làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định;
 • Bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán không đúng trình tự, thủ tục theo quy định.
 1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Bố trí người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ hoặc mua, bán tài sản trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu, doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
 • Bố trí người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định;
 • Thuê người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy địnhhọc làm kế toán thuế
XII. Xử phạt hành vi vi phạm trong việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng
 1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau:

 • Tổ chức lớp học bồi dưỡng kế toán trưởng với số lượng học viên/1 lớp không đúng quy định;
 • Tổ chức khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng trong thời gian quá 6 tháng.
 1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Tổ chức khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng khi chưa đăng ký với Bộ Tài chính hoặc đã đăng ký nhưng chưa được Bộ Tài chính chấp thuận;
 • Không thông báo, báo cáo cho Bộ Tài chính nội dung liên quan đến khóa học theo quy định.
 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Không đảm bảo về nội dung, chương trình và thời gian học cho học viên theo quy định;
 • Không lưu trữ đầy đủ hồ sơ liên quan đến khóa học theo quy định.
 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cơ sở đào tạo thực hiện một trong các hành vi sau:

 • Mở khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng khi không đủ điều kiện;
 • Mở khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng cho người nước ngoài khi chưa được Bộ Tài chính chấp thuận;
 • Quản lý phôi và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng của cơ sở đào tạo không đúng quy định của Bộ Tài chính.

 1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với cơ sở đào tạo thực hiện cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng cho học viên không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

Tham khảo ngay: Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tại Hà Nội

học nghiệp vụ xuất nhập khẩu tphcm

4.7/5 - (16 bình chọn)
Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

hạch toán chi phí thuê nhà trên Misa
Tổng hợp
Cách Hạch Toán Tiền Thuê Nhà Trên Misa

Các doanh nghiệp hiện nay thường thuê nhà, văn phòng để mở công ty. Nhưng nhiều kế toán vẫn chưa rõ cách hạch toán chi phí thuê nhà, văn phòng trên phần mềm hợp lý. Trong bài viết này, Nguyên lý kế toán sẽ hướng dẫn chi tiết cách hạch …

hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau trên Misa
Tổng hợp
Hạch Toán Hàng Về Trước Hóa Đơn Về Sau Trên Misa

Khi mua hàng hóa người mua gặp trường hợp hàng đã nhận nhưng chưa có hóa đơn và một thời gian sau mới nhận được hóa đơn, kế toán chưa biết hạch toán trường hợp này như thế nào trên phần mềm cho đúng, hợp lệ. Trong bài viết này, …

Báo cáo nội bộ
Tổng hợp
Báo Cáo Nội Bộ Gồm Những Gì? Các Mẫu Báo Cáo Nội Bộ Công Ty

Báo cáo nội bộ là tài liệu thường được các bộ phận kế toán sử dụng để thống kê sổ sách và chi phí trong một khoảng thời gian nhất định. Trong bài viết này, Nguyên Lý Kế Toán sẽ giới thiệu kỹ hơn cho các bạn về báo cáo …