Một số sơ đồ hạch toán thường gặp

Một số sơ đồ hạch toán thường gặp
Lý thuyết nguyên lý kế toán

Bài viết đưa ra một số sơ đồ hạch toán của một số nghiệp vụ thường gặp khi làm kế toán ở các tổ chức, doanh nghiệp.

Tham khảo: Học kế toán thực hành ở đâu tốt tại Hà nội và TPHCM

1. Hạch toán các nghiệp vụ bán hàng và công nợ phải thu

Bán hàng

Nợ TK 131 – Công nợ phải thu

Có TK 511 – Doanh thu

Có TK 3331 – Thuế giá trị gia tăng phải nộp của hàng hóa đầu ra

Nợ TK 632 – giá vốn hàng bán

Có TK 156 – Hàng tồn kho

Thu tiền bán hàng

Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng học xuất nhập khẩu ở đâu tại Hà Nội

Có TK 131 – Công nợ phải thu

2. Hạch toán các nghiệp vụ mua hàng và công nợ phải trả

Mua vật tư, công cụ lao động, hàng hóa

Nợ TK 156, 153, 156 – Vật tư, công cụ lao động, hàng hóa tồn kho

Nợ TK 1331 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ của hàng hóa mua vào

Có TK 331 – Công nợ phải trả học nghiệp vụ khai báo hải quan

Mua tài sản cố định (TSCĐ)

Nợ TK 211 – TSCĐ

Nợ TK 1332 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ của TSCĐ mua vào

Có TK 331 – Công nợ phải trả

Thanh toán tiền mua hàng

Nợ TK 331 – Công nợ phải trả

Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng

3. Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến lương và bảo hiểm

Lương, bảo hiểm phải trả

Nợ TK 622, 6271, 6421 – Chi phí (lương) sản xuất trực tiếp, chi phi nhân viên phân xưởng, chi phí quản lý kinh doanh

Có TK 334 – Lương phải trả

Có TK 338 – BHXH, BHYT phải trả

Trả lương

Nợ TK 334 – Lương phải trả

Có TK 111, 112 – Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Nộp bảo hiểm

Nợ TK 338 – BHXH, BHYT phải trả

Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng

4. Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến chi phí bán hàng, chi phí quản lý

Chi phí tiền lương

Nợ TK 6411, 6421 – Chi phí (Lương) bán hàng, chi phí quản lý công ty

Có TK 334 – Lương phải trả vba excel

Chi phí nguyên vật liệu

Nợ TK 6412, 6422 – Chi phí (NVL) bán hàng, quản lý công ty

Có TK 152 – NVL tồn kho

Chi phí đồ dùng văn phòng

Nợ TK 6413, 6423 – Chi phí (CCLĐ) bán hàng, quản lý công ty

Có TK 153 – Công cụ dụng cụ tồn kho

Chi phí khấu hang TSCĐ

Nợ 6414, 6424 – Chi phí(khấu hao TSCĐ) bán hàng, quản lý công ty

Có TK 214 – Khấu hao TSCĐ

Chi phí bảo hành

Nợ TK 6415 – Chi phí (bảo hành) bán hàng

Có TK 156 – Hàng tồn kho học xuất nhập khẩu tại hà nội

Thuế, phí, lệ phí

Nợ TK 6425 – Chi phí (thuế, phí,…) quản lý

Có TK 3336, 3337, 3338 – Thuế môn bài, thuế nhà đất,…

Chi phí dự phòng

Nợ TK 6426 – Chi phí dự phòng

Có TK 139, 159 – Dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Chi phí dịch vụ mua ngoài

Nợ TK 6417 – Chi phí (dịch vụ mua ngoài) bán hàng, quản lý

Có TK 331 – Công nợ phải trả

Chi phí bằng tiền khác

Nợ TK 6418, 6428 – Chi phí (bằng tiền khác) bán hàng, quản lý

Có TK 111, 112 – Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng học xuất nhập khẩu tại hà nội

5. Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

Chi phí vật tư, nguyên vật liệu cho sản xuất

Nợ TK 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Có TK 152 – Vật tư tồn kho

Lương nhân công sản xuất trực tiếp phải trả

Nợ TK 622 – Chi phí nhân công quản lý phân xưởng

Có TK 334 – Lương phải trả

Chi phí vật tư, nguyên vật liệu cho bộ phận quản lý

Nợ TK 6272 – Chi phí nguyên vật liệu cho quản lý phân xưởng

Có TK 152 – Công cụ lao động tồn kho khóa học về xuất nhập khẩu

Chi phí công cụ sản xuất

Nợ TK 6273 – Chi phí CCLĐ cho sản xuất

Có TK 153 – CCLĐ tồn kho

Chi phí khấu hao TSCĐ liên quan đến sản xuất

Nợ  TK 6274 – Chi phí khấu hao TSCĐ cho phân xưởng

Có TK 214 – Khấu hao TSCĐ học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

Chi phí dịch vụ mua ngoài (điện, nước,…) dịch vụ mua ngoài liên quan đến công nợ

Nợ 6275 – chi phí mua ngoài cho phân xưởng

Có TK 331 – Công nợ phải trả

Chi phí bằng tiền khác: mua t/t trực tiếp bằng tiền mặt

Nợ TK 6278 – Chi phí bằng tiền khác cho phân xưởng

Có TK 111, 112 – Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Kết chuyển/phân bổ chi phí vào sản phẩm dở dang

Nợ TK 154 – Sản phẩm dở dang trong sản xuất

Có TK 621, 622, 627 – Chi phí nguyên vật liệu, lương, quản lý phân xưởng

Kết chuyển chi phí sản phẩm dở dang vào thành phẩm nhập kho

Nợ TK 155 – Thành phẩm tồn kho

Có TK 154 – Sản phẩm dở dang trong sản xuất

6. Các bút toán kết chuyển cuối kỳ

Kết chuyển doanh thu và giá vốn hàng bán

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng

Có TK 911 – Kết quả kinh doanh

Nợ TK 911 – Kết quả kinh doanh

Có TK 632 – Giá vốn hàng bán

Kết chuyển chi phí bán hàng và chi phí quản lý

Nợ TK 911 – Kết quả kinh doanh

Có TK 641, 642 – Chi phí bán hàng, chi phí quản lý.

Thu nhập doanh nghiệp phải nộp

Nợ TK 8211 – Chi phí thuế TNDN hiện hành

Có TK 3334 – Thuế TNDN

Nộp thuế TNDN

Nợ TK 3334 – Thuế TNDN

Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng

Kết chuyển chi phí thuế

Nợ TK 911 – Kết quả kinh doanh

Có TK 8211 – Chi phí thuế TNDN hiện hành

7. Hạch toán các nguồn vốn, phân bổ lãi kinh doanh

Các cổ đông đóng cổ phần

Nợ TK 111, 112 – Tiền mặt, tiền gửi

Có TK 4111 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Kết chuyển kết quả kinh doanh vào lãi hoạt động kinh doanh

Nợ TK 911 – Kết quả kinh doanh

Có TK 4212 – Lợi nhuận chưa phân phối

Trích lập quỹ phát triển sản xuất kinh doanh

Nợ TK 4212 – Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK 414 – Qũy đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh

Trích lập quỹ dự phòng tài chính

Nợ TK 4212 – Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK 415 – Qũy dự phòng tài chính

Trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng

Nợ TK 4212 – Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK 353 – Qũy phúc lợi, khen thưởng

Chia lãi cho các cổ đông

Nợ TK 4212 – Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK 4111 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Xem thêm: Mẹo nhớ hệ thống tài khoản kế toán nhanh

5/5 - (1 bình chọn)
Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đối tượng kế toán là gì
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Cách Xác Định Đối Tượng Kế Toán

Trong lĩnh vực kế toán, việc xác định đối tượng kế toán đóng vai trò quan trọng để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình ghi nhận, phân loại và báo cáo các thông tin tài chính của một tổ chức. Quá trình xác định đối …

hạch toán tài khoản 113
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Hạch Toán Tài Khoản 113 – Tiền Đang Chuyển Theo Thông Tư 200, 133

Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển là tiền của đơn vị làm thủ tục chuyển tiền về ngân hàng, kho bạc hoặc gửi qua đường bưu điện để chuyển về ngân hàng, kho bạc hoặc đã làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng và Kho bạc …

Hạch toán nhập kho thành phẩm theo Thông tư 200
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Hạch Toán Nhập Kho Thành Phẩm Theo Thông Tư 200 và 133

Hạch toán nhập kho thành phẩm là nghiệp vụ quen thuộc đối với kế toán sản xuất doanh nghiệp hoặc đối với những doanh nghiệp nhập kho thành phẩm về để kinh doanh, buôn bán. Thành phẩm là sản phẩm do các bộ phận sản xuất của doanh nghiệp sản …