Một số khoản mục chi phí đặc biệt trong kế toán

Một số khoản mục chi phí đặc biệt
Lý thuyết nguyên lý kế toán

Trong bài viết trước Nguyên lý kế toán đã gửi tới các bạn những điều kiện ghi nhận chi phí. Tiếp theo đây sẽ chia sẻ là một số khoản mục chi phí đặc biệt trong kế toán

Chi phí đặc biệt

Có thể bạn quan tâm: Học kế toán thực hành ở đâu tốt

Một số khoản mục chi phí đặc biệt

Trong khoa học kế toán có một số đối tượng kế toán có bản chất kinh tế khác với tên gọi của chúng, chi phí trả trước và chi phí phải trả là những ví dụ minh họa cho trường hợp này.

Chi phí trả trước là những khoản thực tế đã phát sinh vào một kỳ kế toán nhất định nhưng mang lại lợi ích kinh tế cho nhiều kỳ kế toán tiếp theo

Chi phí trả trước khi phát sinh chưa được thừa nhận chi phí mà ghi nhận như một khoản tài sản

Ví dụ như tiền bảo hiểm, tiền thuê nhà… trả trước cho nhiều kỳ kế toán của đơn vị

Chi phí trả trước tham gia phát huy tác dụng cho nhiều kỳ, giá trị của nó sẽ dần hết hạn và chuyển dịch dần thành chi phí cho các kỳ mà nó phát huy tác dụng.

Như vậy nếu xét cả quá trình phát huy tác dụng của chi phí trả trước thì toàn bộ thì toàn bộ chi phí trả trước mang tính chất của một khoản chi phí.

Tuy nhiên do hệ quả của khái niệm kỳ kế toán và nguyên tắc phù hợp, kế toán phải phân bổ chi phía trả trước vào chi phí sản xuất kinh doanh cho các kỳ kế toán mà chi phí trả trước phát huy tác dụng. Phần chi phí trả trước chưa phân bổ hết được ghi nhận là tài sản các thuật ngữ trong ngành logistics

Căn cứ vào thời gian phát huy tác dụng, chi phí trả trước được chia thành hai loại

  • Chi phí trả trước ngắn hạn
  • Chi phí trả trước dài hạn

Chi phí trả trước ngắn hạn là các khoản chi phí trả trước có thời gian phát huy tác dụng trong vòng một niên độ kế toán, dó đó chúng được xếp vào nhóm tài sản ngắn hạn.

Chi phí trả trước dài hạn là các khoản chi phí trả trước có thời gian phát huy tác dụng ngoài một niên độ kế toán, do đó chúng được xếp vào nhóm tài sản dài hạn.

Chi phí được trả là những khoản trong kỳ kế toán hiện tại chưa phát sinh nhưng đã được ghi nhận là chi phí sản xuất kinh doanh của kỳ kế toán đó

Ví dụ minh họa cho chi phí phải trả như trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định, trích trước chi phí bảo hành sản phẩm cho sản phẩm đã bán… báo cáo thuế qua mạng

Chi phí phải trả chưa xảy ra trong kỳ nhưng nó được dự tính sẽ phát sinh trong kỳ tương lai và đơn vị sẽ phải thực hiện chi trả khoản này trong tương lai.

Để đảm bảo sự phù hợp, tránh sự biến động đột biến về chi phí giữa các kỳ, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của từng kỳ, kế toán thực hiện trích trước hay ghi nhận trước một khoản chi phí phải trả trong kỳ (tức là ghi nhận có một trách nhiệm, nghĩa vụ phải trả trả trong tương lai).

Do vậy, chi phí phải trả mang tính chất của một khoản nợ phải trả. Tuy nhiện khoản nợ phải trả này chỉ là sự ước tính với số tiền xác định phát sinh trong tương lai không chính xác tuyệt đối mà chỉ mang tính hợp lý…

Trên đây Nguyên lý kế toán đã thông tin đến các bạn một số khoản mục chi phí đặc biệt. Mong rằng bài viết này hữu ích với bạn đọc!

Xem thêm bài viết: Chi phí là gì? Điều kiện ghi nhận chi phí

Tags:

  • Cac khoan muc dac biet
  • các khoản mục kế toán dac biet
Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuẩn mực kế toán số 28
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Chuẩn Mực Kế Toán Số 28 – Báo Cáo Bộ Phận

Chuẩn mực kế toán số 28 áp dụng cho việc lập và trình bày đầy đủ hơn báo cáo tài chính năm phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Cùng theo dõi chi tiết nội dung chuẩn mực kế toán 26 trong bài viết dưới đây của Nguyên …

Chuẩn mực kế toán số 26 - Thông tin về các bên liên quan
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Chuẩn Mực Kế Toán Số 26: Thông Tin Về Các Bên Liên Quan

Chuẩn mực kế toán số 26 được áp dụng trong mối quan hệ với các bên liên quan và các giao dịch giữa doanh nghiệp báo cáo với các bên liên quan… Cùng theo dõi chi tiết nội dung chuẩn mực kế toán 26 trong bài viết dưới đây của …

Chuẩn mực kế toán số 25
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Chuẩn Mực Kế Toán Số 25 – Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con

Chuẩn mực kế toán số 25 áp dụng để lập và trình bày các báo cáo tài chính hợp nhất của một tập đoàn gồm nhiều công ty chịu sự kiểm soát của một công ty mẹ; Kế toán các khoản đầu tư vào các công ty con trong báo …