Hình thức kế toán chứng từ-ghi sổ

hinh-thuc-chung-tu-ghi-so
Lý thuyết nguyên lý kế toán

Hình thức kế toán chứng từ-ghi sổ có những đặc điểm gì và điều kiện vận dụng như thế nào? Trong bài viết dưới đây, nguyên lý kế toán sẽ hướng dẫn bạn đọc về vấn đề này

>>Xem thêm: Hình thức Nhật ký chung

1. Điều kiện vận dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ

Hình thức kế toán này thích hợp với mọi loại quy mô của đơn vị kế toán, kết cấu sổ sách của hình thức đơn giản này, dễ ghi chép nên phù hợp với các điều kiện kế toán trong điều kiện thủ công và áp dụng máy vi tính

2. Đặc điểm, trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán chứng từ-ghi sổ

hinh-thuc-ke-toan-chung-tu-ghi-so

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán chứng từ- ghi sổ là các “Chứng từ ghi sổ” được sử dụng làm căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp. Cụ thể, việc ghi sổ kế toán tổng hợp bao gồm ghi theo trình tự thời gian trên “Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ” và ghi theo nội dung kinh tế được thực hiện trên “Sổ Cái”

Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ có thể được mô tả cụ thể như sau:  nên học kế toán thực hành ở đâu

-Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ và hợp lý được sử dụng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập “Chứng từ ghi sổ”. Căn cứ vào “Chứng từ ghi sổ” để ghi vào “Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ”, sau đó được dùng để ghi vào “Sổ cái”. Các chứng từ kế toán sau khi sử dụng làm căn cứ lập “Chứng từ ghi sổ” được dùng để ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết có liên quan học kế toán thực hành

-Cuối tháng, phải khóa sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong tháng trên “Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ”, tính ra Tổng số phát sinh Nợ, tổng số phát sinh Có và Số dư của từng tài khoản trên “Sổ cái”. Căn cứ vào “Sổ cái” lập “Bảng cân đối tài khoản”. Sau khi đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ cái và Bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập Báo cáo tài chính.  học kế toán thực hành ở đâu tốt

Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ gồm có các loại sổ kế toán: chứng từ ghi sổ; sổ đăng ký chứng từ ghi sổ; sổ cái; các sổ, thẻ kế toán chi tiết.

Chứng từ ghi sổ: do các kế toán phần hành lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế; Số lượng chứng từ – ghi sổ cần lập tùy thuộc vào cách quản lý kế toán của mỗi đối tượng kế toán cụ thể. chỉ số kpi

Chứng từ ghi sổ được đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm (theo số thứ tự trong sổ đăng ký chứng từ ghi sổ) và có chứng từ kế toán đính kèm, phải được kế toán trưởng duyệt mới đủ căn cứ để ghi sổ kế toán

Mẫu “chứng từ ghi sổ”

Mẫu chứng từ ghi sổ

-Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ: là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi theo thời gian, phản ánh toàn bộ chứng từ ghi sổ đã lập trong kỳ; Sổ này vừa dùng để đăng ký các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, quản lý các Chứng từ- ghi sổ đã lập và kiểm tra, đối chiếu số liệu với Sổ cái. Tất cả chứng từ ghi sổ sau khi lập xong đều phải đăng ký vào “Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ” để lấy số hiệu và ngày tháng; Số hiệu của chứng từ ghi sổ được xác định liên tục ngày, tháng trên chứng từ ghi sổ tính theo năm mở “Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ”.

Mẫu “Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ” khóa học xuất nhập khẩu chuyên sâu

Mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ”

-Sổ cái: Là sổ phân loại chứng từ kế toán theo đối tượng hạch toán dùng để hạch toán tổng hợp. Mỗi tài khoản được phản ánh trên một sổ cái (có thể kết hợp phản ánh chi tiết) theo kiểu ít cột hoặc nhiều cột.

Mẫu “Sổ cái”

Mẫu Sổ cái

-Bảng cân đối tài khoản: Dùng để phản ánh tình hình đầu kỳ, phát sinh trong kỳ và tình hình cuối kỳ của các loại tài khoản với mục đích kiểm tra tính chính xác của số liệu ghi sổ cũng như cung cấp thông tin cần thiết cho quản lý cả số phát sinh và số dư (nếu có) của các tài khoản đăng ký mỗi năm. Quan hệ đối chiếu cân đối giữa “Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ” và Sổ cái hay Bảng cân đối kế toán như sau:  

Tổng số tiền trên “Sổ đăng ký CTGS” = Tổng số phát sinh bên Nợ (hoặc bên Có) của tất cả các tài khoản trong sổ cái (hay bảng cân đối kế toán)

Mẫu “Bảng cân đối kế toán” ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán 2021

bang-can-doi-tai-khoan

-Các sổ và thẻ kế toán chi tiết: Dùng để phản ánh các đối tượng cần hạch toán chi tiết (vật liệu, dụng cụ, tài sản cố định, chi phí sản xuất, tiêu thụ..)

Nguồn: Kế toán Lê Ánh

>>Bài viết được quan tâm: Học kế toán thực hành ở đâu tốt tại hà nội

Tags:

  • Chứng từ ghi sổ là gì
Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định

Những tài sản cố định nào phải (không phải) trích khấu hao tài sản cố định? Hay trích khấu hao tài sản cố định cần tuân thủ theo nguyên tắc như thế nào? Trong bài viết này Nguyên lý kế toán sẽ thông tin đến các bạn nguyên tắc trích …

Phân loại tài sản cố định
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Phân loại tài sản cố định của doanh nghiệp

Doanh nghiệp dựa vào các chỉ tiêu nào để phân loại tài sản cố định? Tài sản cố định không chỉ được phân thành tài sản cố định hữu hình và vô hình, trong từng loại tài sản cố định này dựa vào những chỉ tiêu khác nhau sẽ được …

Xác định nguyên giá tài sản cố định
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Xác định nguyên giá tài sản cố định

Nguyên giá tài sản cố định là gì? Xác định nguyên giá tài sản cố định như thế nào. Trong bài viết dưới đây Nguyên lý kế toán sẽ hướng dẫn cách xác định nguyên giá tài sản cố định theo quy định mới nhất Xác định nguyên giá tài …