Tài khoản 121 chứng khoán kinh doanh theo thông tư 133

tai-khoan-121
Hệ thống tài khoản kế toán

Tài khoản 121 phản ánh tình hình mua, bán và thanh toán các loại chứng khoán theo quy định của pháp luật nắm giữ vì mục đích kinh doanh. Vậy cách hạch toán tài khoản 121 như thế nào? Tham khảo ngay bài viết dưới đây để hiểu hơn về vấn đề này.

>>> Xem thêm: Cách định khoản tài khoản 421 theo thông tư 133

  1. Nguyên tắc kế toán tài khoản 211 – Chứng khoán kinh doanh

Chứng khoán đầu tư ngắn hạn bao gồm cả những chứng khoán dài hạn được mua vào để bán ở thị trường chứng khoán mà có thể thu hồi vốn trong thời hạn không quá một năm.

Chứng khoán kinh doanh bao gồm cổ phiếu, trái phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán và các loại chứng từ kế toán. Tài khoản này không dùng để phản ánh các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn như các khoản cho vay theo khế ước, trái phiếu, kỳ phiếu, thương phiếu, tiền gửi ngân hàng..nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Doanh nghiệp phải hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản thu nhập từ hoạt động đầu tư chứng khoán kinh doanh.

Cuối niên độ kế toán, nếu giá trị thị trường của chứng khoán đầu tư ngắn hạn bị giảm xuống thấp hơn giá gốc, kế toán được lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn.

  1. Kết cấu và nội dung tài khoản 121- Chứng khoán kinh doanh

Bên Nợ:

Trị giá thực tế chứng khoán đầu tư ngắn hạn mua vào.

Bên Có:

Trị giá thực tế chứng khoán đầu tư ngắn hạn bán ra, đáo hạn hoặc được thanh toán.

Số dư bên Nợ:

Trị giá thực tế chứng khoán đầu tư ngắn hạn do doanh nghiệp đang nắm giữ.

Tài khoản 121 – Đầu tư chứng khoán ngắn hạn, có 2 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 1211 – Cổ phiếu: Phản ánh tình hình mua, bán cổ phiếu với mục đích nắm giữ để bán kiếm lời.

– Tài khoản 1212 – Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu: Phản ánh tình hình mua, bán và thanh toán các loại trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu ngắn hạn.

  1. Cách hạch toán tài khoản 121 theo thông tư 133

a. Kế toán cổ tức, lợi nhuận được chia

  • Trường hợp nhận cổ tức cho giai đoạn sau ngày đầu tư, ghi:

Nợ TK 111, 112…

Nợ TK 138 Phải thu khác (chưa thu được tiền ngay)

     Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

  • Trường hợp nhận cổ tức của giai đoạn trước ngày đầu tư, ghi:

Nợ TK 111, 112, 138…

       Có TK 121 – Chứng khoán kinh doanh( tiền lãi đầu tư dồn tích trước khi doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư)

b. Khi mua chứng khoán kinh doanh, căn cứ vào chi phí mua thực tế, ghi:

Nợ TK 121 – Chứng khoán kinh doanh

              Có TK 111, 112, 331

              Có TK 141 Tạm ứng

              Có TK 138 – Phải thu khác (1368)

c. Khi chuyển nhượng chứng khoán kinh doanh, căn cứ vào giá bán chứng khoán:

  • Trường hợp có lãi, ghi:

Nợ TK 111, 112, 131..

            Có TK 121 – Chứng khoán kinh doanh

           Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

  • Trường hợp lỗ, ghi:

Nợ TK 111, 112, 131

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính

            Có TK 121 – Chứng khoán kinh doanh

  • Các chi phí về bán chứng khoán, ghi:

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính

             Có TK 111, 112, 331…

d. Thu hồi hoặc thanh toán chứng khoán kinh doanh đã đáo hạn, ghi:

Nợ TK 111, 112

Nợ TK 131 Phải thu khách hàng

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính

              Có TK 121 – Chứng khoán kinh doanh

              Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Bài viết được quan tâm: Học kế toán thực hành ở đâu tốt

Tài khoản 121 chứng khoán kinh doanh theo thông tư 133
5 (100%) 2 votes

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tài-khoản-131
Hệ thống tài khoản kế toán
Hạch toán tài khoản 131- phải thu của khách hàng

Tài khoản 131-phải thu của khách hàng hạch toán như thế nào? Cách hạch toán tài khoản 131 sẽ được nguyên lý kế toán gửi đến bạn đọc trong bài viết dưới đây >>Xem thêm: Hạch toán tài khoản 128 đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1.Nguyên tắc kế …

tai-khoan-128
Hệ thống tài khoản kế toán
Hạch toán tài khoản 128 đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Cách hạch toán tài khoản 128 như thế nào? Trong bài viết dưới đây, nguyên lý kế toán sẽ hướng dẫn bạn đọc hạch toán tài khoản 128- đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn >>Xem thêm: Tài khoản 121 chứng khoán kinh doanh theo thông tư 133 1.Nguyên tắc …

tai-khoan-113
Hệ thống tài khoản kế toán
Cách hạch toán tài khoản 113-tiền đang chuyển

Cách hạch toán tài khoản 113 như thế nào? Trong bài viết dưới đây, Nguyên lý kế toán sẽ hướng dẫn bạn đọc hạch toán tài khoản 113- tiền đang chuyển. >>Xem thêm: Hạch toán tài khoản 112 – tiền gửi ngân hàng 1.Nguyên tắc kế toán Tài khoản này …